Teemapäivästä antia ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämiseen!

20191121_115643Järjestimme viime viikolla Päivä Farmilla –hankkeemme teemapäivän ikääntyvien maatilatoimintaan liittyen. Saimme viettää päivää aiheeseen sopien kauniissa maatilaympäristössä Petäjävedellä, Lemettilän tilalla. Teemapäivä toimi myös hankkeemme loppuseminaarina, sillä se on edennyt jo loppuvaiheeseen ja on enää loppuraporttia ja muuta kirjoitustyötä vaille valmis. Hankkeemme päättyy helmikuun 2020 loppuun. Miten nopeasti aika onkaan vierähtänyt mielekkään toiminnan parissa!

Teemapäivä koostui useammasta puheenvuorosta. Ensin kerroimme omasta hankkeestamme ja saamistamme tuloksista, jonka jälkeen Jaana Aarnio Aluehallintovirastosta kävi läpi lupa-asioita vastaavan toiminnan järjestämiseen liittyen. Kahvittelun jälkeen Kimmo Aalto MTK:sta puhui uudenlaisen palvelun tuotteistamisesta ja hieman myös hinnoittelusta, Merja Lehtinen ELY-keskuksesta yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista ja lopuksi etäyhteyden päässä oleva Riina Harinen Hoivapalvelut Onnenpisara –yrityksestä omista kokemuksistaan vastaavan toiminnan järjestäjänä maatilayrittäjän näkökulmasta. Kaikki puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja toivottavasti antoivat kuulijoille lisää ideoita ja ajateltavaa! Puheenvuorojen diat ovat saatavilla täällä hankkeen blogisivustolla etusivulla sekä tämän kirjoituksen lopussa.

Omassa puheenvuorossamme kertasimme lyhyesti mistä hankkeessamme on ollut kysymys sekä kerroimme saatuja tuloksia toimintakykymittauksista, joita teimme kaikille osallistuneille ikääntyville. Päivä Farmilla –hankkeen tavoitteena on ollut juurruttaa uudenlaista ikääntyvien toimintaa testaamalla sitä isommalla volyymilla kuin aiemmin sekä kartoittamalla ja lisäämällä verkostoja toiminnan ympärille. Hankkeen tavoitteena on ollut myös todentaa toiminnan vaikutuksia osallistuviin ikääntyviin toimintakykymittausten avulla sekä luoda asiakaskonsepteja toiminnan ympärille helpottamaan sen tuotteistamista. Hankkeessa kehiteltiin muistisairaille, kotihoidon asiakkaille ja ”viriileille” (palveluiden ulkopuolella oleville) ikääntyville suunnattuja konsepteja. Vielä hankkeen tavoitteena oli luoda lisää työkaluja maatilayrittäjille toiminnan toteuttamisen avuksi. Näitä on tulossa Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta –oppaan osaksi tammi-helmikuussa 2020.

Päivä Farmilla –hankkeeseen osallistuneille ikääntyville tehtiin toimintakykymittauksia, joihin sisältyi liikkumisaktiivisuus (kiihtyvyysanturimittarilla), alaraajojen toimintakyky (SPPB-testi), käden puristusvoima, psyykkinen toimintakyky (BDI-II ja RYFF –kyselyt), kognitiivinen toimintakyky (Trail Making Test ja Merkkikoe) sekä elinpiirin laajuus (kysely). Mittaustuloksista voidaan todeta, että kohtuullinen liikkuminen hieman lisääntyi, alaraajojen toimintakyky hieman parantui –> erityisesti kävely, joka nopeutui osallistujilla tilastollisesti merkitsevästi, mieliala pysyi melko samana, kognitiivinen toimintakyky hieman parani –> erityisesti prosessointinopeus, joka parani tilastollisesti merkitsevästi sekä elinpiiri hieman laajeni. Hienoja tuloksia siis! Tuloksista tulee vielä lisätietoa loppuraporttiimme.

20191121_130050

Jaana Aarnio Aluehallintovirastolta kertoi puheenvuorossaan selkeästi mitkä palvelut ovat sosiaalipalveluita ja miten Päivä Farmilla –hankkeen kehittämä palvelu istuu lupaviidakkoon. Suurin asia miksi palvelun tarjoamisen kohdalla mietitään olisiko se sosiaalipalvelua vai ei on arvonlisäverottomuus. Jos palvelu katsotaan sosiaalipalveluksi ja sitä tarjotaan tietyin edellytyksin (mainittu dioissa) niin palvelua voi tarjoa ALV 0%, jolla on iso merkitys hintaan. Tokihan vastaavaa maatilalla tapahtuvaa virkistystoimintaa voi tarjota kelle vain itse maksavalle sen olematta sosiaalipalvelua, mutta silloin hintaan on muistettava lisätä ALV 24%. Sosiaalipalveluna Päivä Farmilla- hankkeen kehittämä toiminta voi olla kunnan valvomaa kotipalvelun tukipalvelua (sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua) tai AVI:n valvomaa päivätoimintaa. Näissä tulee kyseeseen hieman erilaiset vaatimukset erityisesti henkilökunnalle. Omaan kuntaan ja/tai Aluehallintovirastoon kannattaa olla yhteydessä jos kiinnostuu tarjoamaan ikääntyville maatilatoimintaa ja toivoisi voivansa tarjota sitä arvonlisäverottomasti! Huomaa, että kuntien ja eri alueiden Aluehallintovirastojen käytännöt ja linjaukset voivat poiketa toisistaan.

Kimmo Aalto MTK:lta kävi läpi puheenvuorossaan uudenlaisen toiminnan tuotteistukseen ja hinnoitteluun liittyviä asioita. Hän antoi esityksessään paljon myös työkaluvinkkejä näihin à kannattaa käydä esitys läpi uudestaan vielä ajatuksen kanssa ja hyödyntää näitä. Palvelumuotoilu on tärkeä osa uudenlaisen toiminnan tuotteistamista –> miettiä kunnolla mitä on tarjoamassa, kenelle ja millä tavoin. Kimmo painotti, että myös hinnoittelu kannattaa miettiä ja laskea kunnolla heti alkuunsa à hinnan nostaminen jatkossa voi olla hyvin vaikeaa ja liian alhainen hinta taas ei ole pidemmän päälle kannattavaa ja latistaa yritysinnon. Ei ole ollenkaan itsekästä haluta työlleen kohtuullinen korvaus. Toisia Green Care –alan yrittäjiä ja heidän tuotteitaan ja hintojaan kannattaa tutkailla ja sitä kautta selvittää ”markkinahintaa” omalle palvelulleen. Muun muassa Green Care Finland ry:n sivustolta näitä löytää tai ihan Googlen kautta.

Merja Lehtinen ELY-keskuksesta kertoi puheenvuoron yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista tällaisen uuden toiminnan kehittämisessä. Saimmekin hyvän tiivistetyn infon näistä mahdollisuuksista sekä tietoa, että vielä kannattaa ehdottomasti hakea myös tämän toimintakauden rahaa (haettavissa 2020 loppuun, toiminta-aikaa 2022 loppuun). Yritysryhmähanke voi antaa paljonkin apuja uuden toiminnan kehittämiseen ja yhteistyössä on varmastikin voimaa –> uusi toiminta näkyy ja kuuluu paremmin kun sitä on viemässä eteenpäin isompi joukko yrittäjiä. Yritysryhmän kehittämishankkeessa tuen määrä on 75%, eli yrittäjille itselleen jää maksettavaksi vain 25% hankkeen aikaisista kustannuksista. Hankkeessa voidaan vaikkapa ostaa koulutusta tai asiantuntija-apua tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin tai käydä tekemässä opintoretki Eurooppaan, jossa vastaavia palveluita tarjoavia maatiloja on paljon. Myös markkinointimateriaalia voidaan miettiä ja kehittää yhdessä. Ei muuta kuin hakemaan yritysryhmähanketta muiden innostuneiden tilojen/yrittäjien kanssa! 

Lopuksi vielä Riina Harinen Hoivapalvelut Onnenpisara –yrityksestä kertoi kokemuksiaan maatilayrittäjän näkökulmasta. Yritys on perustettu vuonna 2010 ja he tarjoavat sekä kotiin vietäviä että tilallaan tarjottavia palveluita ikääntyneille. Maatilalla tarjottava toiminta on heillä vielä alkutekijöissään, mutta hyviä kokemuksia siitä on kuitenkin jo saatu. Heillä oli myös paljon uutta kehitteillä jatkuvasti, mikä on tärkeää. Kuljetukset koettiin yhtenä haasteena, johon täytyisi löytää parempia ratkaisuja. Käy lukemassa lisää https://www.onnenpisara.fi/ tai ota yhteyttä suoraan Riinaan!

Tästä vielä esitykset katsottavaksi ja käytettäväksi:

PaivaFarmilla_seminaari_esitys

Lehtinen_Yritysryhmähankkeet

Aarnio_Lupa-asiat

Aalto_Hinnoittelu

Advertisement